1496442_263153177173731_1867970701_o

SHËRBIMET TONA

Me përvojën tonë në trajtimin e projekteve të mëdha, Urban Metropol ofron shërbime profesionale të orientuara nga klientët, bazuar në standardet ndërkombëtare, kodet, procedurat dhe më shumë, një angazhim për përsosmëri. Ekspertiza Urban Metropol e lë atë të pakrahasueshme në rajon për shkathtësi, cilësi dhe udhëheqje.

Shërbimet mbulojnë një gamë të gjerë aktivitetesh dhe përfshijnë:

 • Aplikime të avancuara gjeodezike dhe hulumtuese
 • Fotografia dixhitale ajrore
 • Fotogrametria digjitale
 • Fotografi digjitale
 • Prodhimi i Hartave me LIDAR
 • Modelet e Sipërfaqeve të Terrenit Dixhital
 • Ortofoto
 • Modelimi dhe Vizualizimi i Tre Modaliteteve Urbane
 • Fotogrametria tokësore, Hulumtimi
 • Punimet e mbikëqyrjes inxhinieri
 • Mbikëqyrjen e punëve në rrugë
 • Mbikëqyrja e punimeve hidrotehnike
 • Mbikëqyrja e punimeve hekurudhore

Projektim dhe Përcjellje të Projekteve

 • Objektëve
 • Rrugëve
 • Situacione (Modelet Digjitale të Terenit)
 • Kanaleve
 • Matjet  e rrugëve për projektim
 • Situacione (Modelet Digjitale të Terenit)
 • Objekteve
3
4

Matje të objekteve

 • Matje të ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave kolektive për regjistrim,
 • Përcjellje në ndërtim dhe monitorim të objekteve,
 • Matje dhe përgaditja e dokumentacionit për legalizimin e objekteve

Situacione të terenit për nevoja të projektimit

 • Rrugëve
 • Objekteve
 • Vëllimet
 • Gurthyesëve
 • Urave
 • Urbanizmit
 • Hekurudhave
 • Situacione të terenit për nevoja të projektimi të rrugëve

Matja e terenit

Matjet profesionale dhe hartat në të ardhmen nuk janë fikse dhe statike, por dinamike dhe fleksibile. Me Aibot X6 (pa pilot), ne mund të gjenerojm të dhëna për ortofoto, modele 3D,etj

 • Kalkulimin e vëllimeve
 • Ortofotot dhe Modelet 3D
Aerofotogrametria

Aerofotogrametria

Kompania jonë posedon teknologjinë me të re, ku për sipërfaqje të mëdha si dhe për paraqitjen sa më të mirë të situacionit të terenit përdorim Dronët.

Krijimi i ortofotove nga bashkimi i fotografive të bëra nga aeroplani.

Qëllimi i aerofogrametrisë është për të përcaktuar formën, përmasat dhe pozicionin e objekteve të përfshira në një fotografi, me anë të matjeve të bëra në të.

Një avion i pajisur me kamerë metrike fotografike kalon në territor duke fotografuar atë vertikalisht, pas disa urdhërimeve teknike si: këndi maksimal i ndryshimeve, mbivendosje ballore në mes fotografive, mbivendosje lateral.

Kalimi i aeroplanit në hapsirën e caktuar për fotografi me saktësi 8cm në zona urbane, 20cm në rurale, 40cm malore.

Matjet Kadastrale

 • Piketimi të Parcelave
 • Ndarje të Parcelave
 • Bashkim të Parcelave
 • Rregullimin e Kufirit të Parcelave